Sistema de gestió de TUS

TUS ha desenvolupat un sistema per identificar, avaluar i tenir actualitzada la informació referent als Aspectes Mediambientals que puguin tenir impactes  significatius sobre el medi ambient. Al mateix temps s’ha definit un sistema, que un cop identificat els aspectes mediambientals i tenint en compte la normativa vigent i el marc establert a la Política de Qualitat i Medi ambient, s’estableixen unes pautes de control amb el fi de minimitzar els impactes que es puguin generar.

El Consell Rector fixa els objectius per un període determinat, acostant la qualitat de servei a la gestió del transport públic de passatgers, posant èmfasi en les necessitats i expectatives reals dels clients, alhora que s’assegura de dotar-los dels recursos necessaris tant materials com humans.  

El personal de TUS, té el grau de competència necessari pel lloc de treball desenvolupat, rebent formació i sensibilització continuada i específica pels diferents llocs de treball. Des de TUS es manté una comunicació tant interna com externa amb diferents estaments administratius, amb els usuaris i amb tot el personal intern de TUS.

Tot el sistema està degudament documentat amb els diferents manuals i procediments que s’han creat pel bon funcionament del Sistema de Gestió de Qualitat i Medi ambient de TUS.