Qualitat i medi ambient

Al març del 2004, i d'acord amb la política de l'empresa de millorar contínua, es decideix iniciar la implantació d'un Sistema integrat de Gestió de Qualitat i Medi Ambient i així apostar fermament per sistemes enfocats al client.

Així doncs, al desembre de 2004 es certifica el Sistema de Gestió de TUS en les normes ISO 9001.2000 i ISO 14001: 1996. En successives revisions del Sistema de Gestió s'adapta a les noves versions ISO 14001: 2004 i ISO 9001: 2008 i durant el 2016, s’adapta a les últimes versions del 2015.

Aquestes noves versions de les normes ISO 9.001 i 14001 introdueixen nous conceptes com són la gestió del risc, l'enfocament del cicle de vida, context de l'organització, acompliment ambiental i lideratge entre d’altres.

A través de la certificació queda patent que la gestió de qualitat i ambiental de TUS compleix amb les normes ISO 9001 i ISO 14001, que són normatives internacionals amb uns estàndards molt elevats de qualitat i de medi ambient, no només amb els aspectes legals, control intern i de procediments, sinó també amb els nivells d'abocaments, emissions, soroll, etc.

A finals del 2018, ens certifiquem en la norma UNE EN 13.816. Aquesta norma Europea especifica els requisits per definir i establir objectius, i realitzar mesuraments de la qualitat del serveis de transport públic de passatgers.

Té com a objectiu:

  • Fomentar l'acostament de la qualitat de servei a la gestió del transport públic de passatgers.  
  • Posa èmfasi en les necessitats i expectatives reals dels clients.
  • Permetrà millorar l'adequació entre els recursos disponibles i el conjunt de tasques que proporcionen una satisfacció afegida al client.
  • Constituirà un barem de mesurament entre totes les empreses prestadores d'aquest tipus de serveis que disposin de la certificació.

Les certificacions obtingudes acrediten enfront de tercers (clients, proveïdors, Administració, etc.), que l'empresa és seriosa i rigorosa, que segueix una política de qualitat i medi ambient, que compleix els seus acords i satisfà els requisits dels seus clients, oferint garantia de qualitat i ambiental.

Per això ens plantegem realitzar el servei de transport de viatgers de la ciutat de Sabadell adaptant-nos a les noves necessitats que a la societat en general i als nostres usuaris en particular els vagin sorgint, comprometent-nos a una millora contínua de la qualitat del nostre servei i dels impactes mediambientals produïts per la nostra activitat.