POLÍTICA DE PRIVACITAT DE TUS SCCL

Dilluns, 24 Juliol 2023.

 POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del RGPD /Reglament General de Protecció de dades), TUS, SCCL informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen a l’omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de TUS, SCCL i seran tractats amb la finalitat de poder prestar i informar sobre els serveis o sobre els productes que TUS, SCCL ofereix. El fet d’omplir un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seus, exactes i certs.


1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: TUS, SCCL  
Passeig del Comerç, 64; 08203 Sabadell (Barcelona) 
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Tel. 93 710 79 51

 

2. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

 Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de:

- Gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, en especial, els aspectes contractuals.   
- L’enviament d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).
 - Preservar la seguretat de les persones, dels béns i les instal·lacions.

 

3. Quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s'escau, durant deu (10) anys segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.
En qualsevol cas, TUS, SCCL conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació de la relació contractual i a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és:

- Implantació de mesures precontractuals a petició de l'interessat. Les seves dades personals seran tractades sobre la base de la relació precontractual que dona inici al tractament i es legitima mitjançant la selecció de la casella de selecció del formulari on verifica el seu consentiment.
 - L'execució d'un contracte.
- El seu consentiment i/o interès legítim per enviar comunicacions comercials i promocions.
- Compliment d'obligacions legals aplicables a l'activitat, derivades de la legislació mercantil i tributària amb clients i proveïdors.
- L’interès públic.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a TUS, SCCL en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles administracions públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

El personal de TUS, SCCL que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de TUS, SCCL poden accedir a les teves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els empleats de TUS, SCCL han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per a la gestió adequada de la prestació del servei.

TUS, SCCL ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció de les dades personals.

6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment. Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació de la seva baixa. Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació respecte de qualsevol d'aquests drets, pot adreçar-te a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es

7. Quina és la relació d’informació personal emmagatzemada?

Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de propostes, gestió o informació comercial, creació de factures, com per exemple nom i cognoms, domicili d’enviament, NIF/CIF, número de compte, si el client desitja domiciliació bancària.

8. Quina és la Política d’emmagatzemat de dades / disponibilitat / backups i la seva ubicació?

No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió s’escaigui (vegeu punt 3). Sempre està disponible, malgrat que pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de màrqueting / comercial, si s’han exercitat els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.                  Es realitzen còpies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

9. Quina és la Política de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?

L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de pas. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza mitjançant connexió VPN i protocol SSL

10. Quina és la Política de resposta front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?

TUS, SCCL ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients / usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.

TUS, SCCL ha dut a terme i manté actualitzat una anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris.

11. Quina és la Política d’esborrat front baixes del servei?

TUS, SCCL desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes dels clients/ usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

12. Qui és el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades?

TUS, SCCL no té obligatorietat legal de designar un DPD (Delegat de Protecció de dades), d’acord amb la legislació vigent.
Independentment d’això, TUS, SCCL ha designat a una persona Responsable de Seguretat de les dades, per tal de vetllar pel correcte funcionament d’aquesta Política de Privacitat i d’assegurar que se’n preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre Responsable de Seguretat de dades a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
En cas que TUS, SCCL identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats a la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent.

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets mencionats, pot dirigir-se a TUS, SCCL mitjançant correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.                                              o correu postal a l’adreça: TUS, SCCL en Passeig del Comerç, 64; 08203 SABADELL (Barcelona).

TRACTAMENT DE VIDEOVIGILÀNCIA AL TRANSPORT PÚBLIC

Responsables del tractament:

El responsable del tractament de les vostres dades és TUS SCCL amb CIF F-08671471 i domicili fiscal a pg. del Comerç, 64; 08203 Sabadell (Barcelona). Telèfon de contacte: 93 710 79 51

Si desitja realitzar una consulta o sol·licitud o presentar una queixa en relació amb el tractament de les dades pot contactar amb l’empresa a través del següent correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Registre d’activitats de videovigilància

Tipologia dels interessats: El propi interessat i Usuaris del Transport Urbà de Sabadell.

Tipologia de les dades personals: Imatge i so.

Destinatari de la informació: La pròpia organització, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans judicials.

Transferències internacionals: No està prevista la transferència internacional de dades.

Finalitat del tractament: Garantir la seguretat de les persones i béns per mitjà de càmeres de vídeo.

Base legitimadora: Missió realitzada en interès públic.

Comunicació de les dades: Les dades no seran cedides a cap tercer excepte que hi hagi una obligació legal que així ho indiqui.

Mesures de seguretat: Es mantenen els nivells de seguretat necessaris, tenint en compte la tecnologia, la categoria de les dades emmagatzemades i els riscos, per protegir les seves dades enfront de pèrdues fortuïtes i accés, tractament o revelacions no autoritzades.

Termini de supressió: Les dades es conservaran durant el termini màxim d'un mes des de la seva captació, llevat que s'hagin de conservar per requeriment de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i/o Òrgans Judicials. Passat aquests 30 dies des de la captació sense donar-se aquest supòsit, aquestes dades seran suprimides dels nostres sistemes.