Canal Ètic

Aquí trobaràs informació relativa al Codi Ètic i al Canal Ètic de TUS SCCL (Transports Urbans de Sabadell). A través del Canal Ètic pots comunicar i denunciar qualsevol conducta irregular que pugui donar lloc a responsabilitat de TUS.

Des de la Junta Directiva de TUS, es va aprovar el Codi Ètic de TUS, on es recullen els principis i valors que han d'inspirar l'actuació dels nostres professionals, així com les pautes de comportament que hem de seguir en l'exercici de la nostra activitat per a ajustar la nostra conducta a aquests valors i principis.

Pots consultar el nostre Codi Ètic aquí.

CANAL ÈTIC

TUS, en el seu compromís amb la cultura ètica i de compliment normatiu compta amb un Canal Ètic a través del qual es poden comunicar irregularitats en un entorn confidencial i segur, com a mecanisme de prevenció i detecció d'aquestes.

Pots presentar la teva comunicació aquí.

Aquest Canal Ètic forma part del Sistema Intern d'Informació i compleix els requisits de la nova Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

A través del Canal Ètic pots comunicar i denunciar qualsevol conducta irregular de la qual tinguis coneixement, que suposi una infracció del Codi Ètic de TUS, del seu Sistema de Gestió de Compliment Normatiu o de qualsevol norma interna en matèria d'ètica i compliment, així com de:

 • Fets o conductes que puguin tenir transcendència penal.
 • Infraccions administratives greus o molt greus.
 • Infraccions del Dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball.
 • Accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea, o qualsevol altre tipus d'irregularitat que pugui implicar responsabilitat per a TUS.

El Canal Ètic permet presentar comunicacions de manera anònima. Si optes per identificar-te, la informació es tractarà de manera confidencial i segura.

Les persones que poden fer comunicacions a través d’aquest Canal ètic són les següents: Els empleats i accionistes, autònoms, qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors, aquelles que comuniquin informació sobre infraccions obtingudes en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris i treballadors en períodes de formació, i aquelles persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció.

El Sistema Intern d'Informació de TUS es basa en uns principis generals plasmats en la Política del Sistema Intern d'Informació i de Protecció de l'Informant.

Accedeix a la Política aquí.

Les comunicacions que es presentin a través del Canal Ètic es tramitaran d'acord amb els següents principis i garanties:

 • Confidencialitat de la identitat de l'informant i de qualsevol tercer esmentat, així com del tractament de la informació i la seva recerca.
 • Prohibició de represàlies.
 • Respecte al principi de presumpció d'innocència i dret de defensa de les parts afectades.
 • Independència, imparcialitat i absència de conflictes d'interès.
 • Tramitació efectiva de les comunicacions.

CANALS EXTERNS

A més d'aquest Canal intern, podràs presentar les teves comunicacions, una vegada constituïda, davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant.

Si es tracta de fets que poden tenir rellevància penal, podràs dirigir-te igualment a l'autoritat policial, fiscal o judicial.

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN ELS CASOS D'ASSETJAMENT I ACTES DISCRIMINATORIS

A més, i tal com es recull en el nostre Protocol per a la Prevenció i Actuació en els casos d'Assetjament i Actes Discriminatoris, estem compromesos amb la prevenció i la correcta actuació davant possibles conductes d'assetjament sexual, laboral i per raó de sexe en el treball. Per això, disposem d'aquest Canal Ètic, a través del qual podràs comunicar possibles situacions d'assetjament o actes discriminatoris en els nostres centres de treball.

PROTECCIÓ DE DADES

Dades objecte de tractament i procedència

 • Les teves dades de contacte (nom i cognoms, correu electrònic i telèfon), en el cas que els proporcionis.
 • Dades, nom i càrrec de les persones sobre les quals s’informi en la denúncia.
 • Informació (amb independència de la seva naturalesa dels fets denunciats).

Finalitat del tractament

 • Analitzar, processar i investigar els fets comunicats de manera confidencial.
 • Gestionar la consulta que ens plantegis.
 • Intercanviar informació amb l’objectiu de complementar la teva sol·licitud.
 • Entrevistar-te per aclarir els fets comunicats, si escau.

Legitimació

 • Conforme amb el compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (Llei de l’informant).

En compliment del RGPD (Reglament General de Protecció de dades), TUS SCCL informa els usuaris que poden sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment. Es podrà revocar el consentiment a l'enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, a través d'aquest Canal Ètic acompanyant de l'acreditació documental de la seva identitat. Amb l'excepció que ja ens ho hagi indicat amb anterioritat mitjançant l'opció de donar-se de baixa que es troba al peu dels enviaments electrònics, i en aquest cas, ja disposem de tal informació. Si desitja exercir el seu dret, ho pot fer comunicant-lo a TUS SCCL per mitjà de: rgpd@tus.es.